Stroeve ICT Logo
Stroeve ICT


De oplossing voor uw computerproblemen
Wat doe ik
Tarieven
Contact
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Stroeve ICT en een opdrachtgever waarop Stroeve ICT deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Stroeve ICT, voor de uitvoering waarvan door Stroeve ICT derden dienen te worden betrokken.
Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
 1. Alle offertes en aanbiedingen van Stroeve ICT zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 2. Stroeve ICT kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in de offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief reis-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Stroeve ICT niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
Artikel 3 Uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst
 1. Stroeve ICT zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Stroeve ICT heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Stroeve ICT is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Stroeve ICT aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Stroeve ICT worden verstrekt.
 5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Stroeve ICT een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
 1. Stroeve ICT is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst.
 2. Voorts is Stroeve ICT bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Stroeve ICT kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Stroeve ICT op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 4. Indien Stroeve ICT tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
Artikel 5 Overmacht
 1. Stroeve ICT is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan de schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Stroeve ICT geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Stroeve ICT niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Stroeve ICT heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Stroeve ICT zijn verbintenis had moeten nakomen.
Artikel 6 Betaling
 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Stroeve ICT aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Stroeve ICT aangegeven. Stroeve ICT is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.
Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
 1. Het door in het kader van de overeenkomst Stroeve ICT geleverde blijft eigendom van Stroeve ICT totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Stroeve ICT gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
 1. De door Stroeve ICT te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geld voor een periode van 30 dagen na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de opdrachtgever en / of door derden.
 4. Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Stroeve ICT opdracht gegeven heeft.
 5. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
Artikel 9 Aansprakelijkheid
 1. Indien Stroeve ICT aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling geregeld.
 2. Stroeve ICT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Stroeve ICT is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien Stroeve ICT aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Stroeve ICT beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. Stroeve ICT is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 5. Stroeve ICT is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
Artikel 10 Intellectuele eigendom
 1. Stroeve ICT heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 11 Vindplaats en wijziging voorwaarden
 1. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijden van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Stroeve ICT.
 2. Deze voorwaarden zijn ook te vinden op www.stroeveict.nl


© Copyright Jeroen Stroeve 2012